Новият Винербергер калкулатор – практичен анализ при избора на тухли

Новият Винербергер калкулатор – практичен анализ при избора на тухли

Направи сам оптималния си избор навреме!

Често, когато купуваме,  цената на един продукт на пръв поглед ни се струва висока или ниска в сравнение с очакванията ни. Какво точно се крие зад една или друга цена и до какви допълнителни разходи може да доведе тя, се замисляме чак след като сме направили своя избор и вече е трудно да променим решението си.

След изграждането на новия ни дом впоследствие могат да бъдат подменени повечето елементи на ограждащата конструкция без значителни усилия и поражения на сградата, като например дограма, керемиди, топлоизолация, но един елемент не може със сигурност да бъде заменен безпроблемно и това са стените.

Затова е особено важно за тухлите да помислим навреме и да направим оптималния избор още на фаза проект или най-късно – в етапа на строителство.

В стремежа си да бъде в услуга на своите клиенти при избора на продукти за външни стени, Винербергер ЕООД разработи on-line базиран калкулатор, с помощта на който потребителите могат да изберат оптималното за тях като сравнят стойността и топлоизолационната способност на различни решения за външните стени.

Винербергер калкулаторът е разработен в две версии – основна и разширена. Те биха могли да бъдат използвани както от крайни клиенти, които планират строителство, така и от строителните експерти, занимаващи се с изготвяне на оферти и ценообразуване за участие в търгове за изпълнение на зидарии.

Калкулаторът помага в избора и сравняването на материалите, от които ще бъде изпълнена една външна стена, с оглед постигане на оптимален коефициент на топлопреминаване, което ще гарантира оптимален разход на енергия за отопление и вентилация.

В калкулатора са заложени стандартните и най-масово използвани материали на Винербергер като керамични блокове с вертикална перфорация POROTHERM, керамични тухли „FORATI” – в практиката известни още като „тухли четворки”, както и продукти на други производители, необходими за изграждането на стени, като варов разтвор за зидане, мазилки, топлоизолации др.

За изчислението на коефициента за топлопреминаване са използвани формулите, посочени в „НАРЕДБА №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и влезлите в сила изменения от 01.02.2010 г.“.

При формирането на единичната цена са взети предвид всички необходими ресурси (труд, материали и механизация), съобразно изискванията на МРРБ за оценка на инвестиционни проекти.

Остойностяването е извършено в съответствие с „Методика за проверка и корекция на цени на строително-монтажни работи в индикативната количествено-стойностна сметка на проектните предложения за инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, утвърдена със Заповед №РД-02-14-1618/03.09.2009 г., изменена със Заповед на МРРБ №РД-02-14-14/ 04.02.1010 г.

При общо известните технологии на строителство е използвана базата от „Уедрени сметни норми” (УСН). За зидариите с керамични блокове POROTHERM са използвани предписанията на производителя, като освен това са направени замервания в реални условия, за да се определи оптималния състав на звеното (оптималният брой работници, при който се достига максимална производителност). Разходната норма е определена също в реални условия.

Приетите разходни норми за останалите материали са осреднени стойности. Освен това, цените на материалите са взети от ценовите листи на производителите.
И двата параметъра обаче биха могли да бъдат модифицирани при желание от страна на ползвателите на калкулатора в зависимост от конкретната за тях ситуация, в разширената версия.

Целта на Винербергер калкулатора, който може да намерите на www.wienerberger.bg, е да предостави на потребителите безплатно и достъпно пълна информация за продуктите на Винербергер  ЕООД.

Изчисли, сравни, избери с Винербергер калкулатор!

NB! Дизайнът на Винербергер калкулатора е собственост на Винербергер  ЕООД и е защитен с авторско право. Копирането, разпространяването, поместването на част или на целия програмен сорс код или на снимк,  изграждащи дизайна на Сайта,  без предварително разрешение от Винербергер ЕООД е забранено, освен в случаите, в които то е за Ваша лична употреба за нетърговски цели.

За контакти:

Винербергер ЕООД
Гр. София
Ул. “Пимен Зографски”, 4
Бизнес център 2, етаж 2, офис 1
T: +359 2 8066 727+359 2 8066 720
F: +359 2 8066 721
http://www.wienerberger.bg